Regulamin plebiscytu

Plebiscyt „Planszowe Gram Prix”

Regulamin plebiscytu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu „Planszowe Gram Prix”, zwanego dalej Plebiscytem, jest portal Board Times, zwany dalej Organizatorem.
 2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 1.02.2020 roku do 28.02.2020 roku do godz. 22.00.
 3. Celem Plebiscytu jest promocja gier planszowych wydawanych w Polsce i wspieranie rozwoju rynku gier planszowych.
 4. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnicy podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.
 5. Uczestnikom, którzy zgodnie z warunkami określonymi w § 8, najbardziej trafnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, będą przyznane nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator. Lista nagród zostanie ogłoszona na stronie Planszowe Gram Prix.

§ 2. Kategorie w Plebiscycie

 1. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na stronie Plebiscytu wraz z nominacjami w każdej z nich. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:
 • akcja crowdfundingowa;
 • blog/serwis o tematyce gier planszowych;
 • gra dla dzieci;
 • gra dwuosobowa;
 • gra edukacyjna;
 • gra imprezowa;
 • gra planszowa;
 • gra polskiego autora;
 • gra z klimatem,
 • lokal planszówkowy,
 • najlepiej zilustrowana gra planszowa;
 • podcast o tematyce gier planszowych;
 • rozszerzenie do gry planszowej;
 • sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży gier planszowych;
 • vlog o tematyce gier planszowych;
 • wydarzenie/inicjatywa promująca gry planszowe;
 • wydawnictwo związane z grami planszowymi.
 1. Do każdej kategorii wydawca można zgłosić do 5 gier wydanych w języku polskim w roku 2019. Jedna gra może wystąpić w maksimum 3 kategoriach.

§ 3. Definicje

Ilekroć w Plebiscycie jest mowa o:

 • blogu /serwisie o tematyce gier planszowych – rozumie się przez to media internetowe, których główną formą przekazu jest słowo pisane – artykuły lub wpisy w przypadku fanpagy;
 • akcji crowdfundingowej – rozumie się przez to publicznie dostępną zbiórkę pieniędzy autorstwa polskiego wydawnictwa na wydanie gry planszowej poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane nabyciem danej gry planszowej lub zdobyciem gadżetów z nią związanych;
 • grze imprezowej – rozumie się przez to grę planszową, która nie wymaga długiego tłumaczenia zasad ani rozkładania elementów, rozgrywka ma „lekki” często żartobliwy charakter zaś czas gry nie przekracza 45 minut;
 • grze jednoosobowej (solo) rozumie się przez to grę planszową wydaną w ubiegłym roku, która umożliwia rozgrywkę jednoosobową przy czym nie wyklucza się gier planszowych dających możliwość rozgrywki większej liczbie graczy. Zasady rozgrywki jednoosobowej powinny być integralną częścią instrukcji a informacja o możliwości gry jednoosobowej umieszczona na pudełku gry;
 • grze planszowej – rozumie się przez to poza grami planszowymi również niekolekcjonerskie gry karciane oraz gry towarzyskie;
 • grze planszowej dla dzieci – rozumie się przez to grę planszową wydaną w ubiegłym roku, której tematyka, oprawa graficzna i prostota zasad wskazują, że gra jest skierowana do dzieci;
 • grze planszowej dwuosobowej – rozumie się przez to każdą grę planszową, która jest możliwa do rozegrania w dwie osoby, przy czym nie wyklucza się gier planszowych dających możliwość rozgrywki przy mniejszej lub większej liczbie graczy;
 • grze planszowej edukacyjnej – rozumie się przez to każdą grę planszową  która pozwala graczom na poszerzenie konkretnej dziedziny wiedzy, w której zdobywanie lub wykazywanie się wiedzą jest integralną częścią rozgrywki (element wiedzy ma znaczny udział w całej grze);
 • grze polskiego autora – rozumie się przez to grę planszową, w której co najmniej jednym z autorów mechaniki jest osoba posiadająca obywatelstwo polskie;
 • grze z klimatem – rozumie się przez to  każda gra planszowa której tematyka znajduje odzwierciedlenie w mechanice rozgrywki i w wykonaniu gry;
 • ilustracji w grze planszowej – rozumie się przez to  grafiki na pudełku i komponentach gry,  ocenie powinno podlegać będzie również to, jak odzwierciedlają tematykę gry;
 • lokalu planszówkowym – rozumie się przez to lokal gastronomiczny, posiadający własną kolekcję gier planszowych, które udostępnia swoim klientom, zachęca do grania i promuje współczesne gry planszowe między innymi przez cykliczne organizowanie wydarzeń związanych z graniem w gry planszowe;
 • mediach o tematyce gier planszowych – rozumie się przez to media, w których opisy, recenzje, felietony poświęcone tematyce gier planszowych ukazują się stale i regularnie oraz media z odrębnym działem poświęconym grom planszowym;
 • podcaście o tematyce gier planszowych – rozumie się cykliczne audycje o tematyce gier planszowych z wykorzystaniem technologii RSS;
 • rozszerzeniu do gry planszowej – rozumie się przez to odrębnie wydawane dodatkowe zestawy do gier planszowych;
 • sklepie z grami planszowymi – rozumie się przez to sklepy internetowe, których głównym asortymentem są gry planszowe i akcesoria z nimi związane;
 • vlogu o tematyce gier planszowych – rozumie się cykliczne programy w formie video na temat gier planszowych;
 • wydarzenie/inicjatywie – rozumie się przez to imprezy, inicjatywy, których głównym tematem są gry planszowe, a które odbywają się cyklicznie przynajmniej raz w roku i mają zasięg ogólnopolski;
 • wydawnictwie związanym z grami planszowymi – rozumie się przez to wydawnictwo, które w przeciągu jednego roku wypuściło na polski rynek przynajmniej jedną grę planszową.

§ 4. Zasady nominacji

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie ogólnodostępne gry planszowe wydane w Polsce w polskich wersjach językowych w roku, za który przyznawana jest nagroda – 2019. Jako rok, za który przyznawana jest nagroda, rozumiany jest rok kalendarzowy. W konkursie nie biorą udziału wznowienia wydanych wcześniej gier planszowych.
 2. Lista gier oraz nominacja gier do poszczególnych kategorii jest sporządzana na podstawie informacji dostarczanych przez wydawnictwa.
 3. W przypadku gdy wydawnictwo nie dostarczy informacji w kwestii nominacji gry do danej kategorii, Organizator plebiscytu dokonuje przyporządkowania jej do kategorii najlepsza gry planszowa oraz zastrzega sobie przyporządkowanie jej do kategorii dodatkowej według własnego uznania.
 4. Ocena czy gra spełnia warunki dopuszczające ją do udziału w konkursie leży wyłącznie po stronie Organizatora plebiscytu.
 5. Ostateczną decyzję w kwestii zaliczenia gry do danej kategorii podejmują Uczestnicy Plebiscytu w trakcie głosowania.
 6. Lista sklepów specjalizujących się w sprzedaży gier planszowych została utworzona na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych przy uwzględnieniu sugestii czytelników portalu Board Times. Lista uwzględnia sklepy internetowe oraz prowadzające równolegle sprzedaż stacjonarną i internetową.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Uczestnikami Plebiscytu są wszyscy Czytelnicy Board Times, którzy głosują na ulubione gry, wydawnictwa i sklepy w kategoriach ogłoszonych na stronie Plebiscytu.
 2. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które w dniach od 1.02.2020 do 28.02.2020 r. zagłosują na co najmniej jedną nominację z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Plebiscytu.
 3. Uczestnik by wziąć udział w głosowaniu jest zobowiązany jest podać dane: imię, nazwisko i adres e-mail.
 4. Każdy głosujący może oddać jeden głos w każdej z kategorii wymienionych w § 2 .
 5. Uczestnik nie ma obowiązku głosowania w każdej z wymienionych w § 2 kategorii.
 6. Przed wzięciem udziału w Plebiscycie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 6. Rozstrzygnięcie Plebiscytu

 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy formularza największa ilość ważnych głosów, oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
 2. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie Plebiscytu oraz na stronach patronów Plebiscytu. Lista patronów dostępna na stronie plebiscytu.
 3. Nie później niż dwa tygodnie od zakończenia głosowania, podanie wyników na stronie plebiscytu i na stronach partnerów.
 4. Podsumowanie Plebiscytu nastąpi w formie materiału na portalu Board Times i stronach patronów akcji.

§ 7. Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu

 1. Gra, wydawnictwo lub sklep, które zwycięży w swojej kategorii otrzymuje tytuł “Gram Prix 20XX kategoria, gdzie w miejsce „20XX” podawany jest właściwy rok a w miejsce „kategoria” nazwa kategorii.
 2. Logo poszczególnych nagród będzie udostępniane wydawcom, których gry zwyciężyły w plebiscycie i może być przez nich wykorzystywane w celach promocyjnych.
 3. Zwycięzca plebiscytu ustalany jest w głosowaniu powszechnym, przeprowadzanym z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu Board Times, w którym mogą brać udział wszyscy.

§ 8. Zasady wyłaniania nagrodzonych Uczestników

 1. Udział w konkursie jest opcjonalny.
 2. Osoby nagrodzone zostaną wyłonione przez redakcję serwisu Board Times spośród Uczestników, którzy nadeślą swój komentarz w Plebiscycie na przynajmniej jedną nominację. W puli głosów, z których zostaną wybrane osoby nagrodzone, zostaną ujęte wszystkie ważne głosy oddane zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
 3. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Plebiscytu odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Jaka gra wygra i ile głosów zdobędzie w kategorii najlepsza gra? 
 4. Kryteriami wyboru nagrodzonych będzie trafność odpowiedzi. Nagrodzone zostaną osoby, których odpowiedzi były najbardziej zgodne z rzeczywistą liczbą osób głosujących w Plebiscycie.
 5. Nazwiska osób nagrodzonych, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną opublikowane na stronie Plebiscytu, do dn. 5.03.2020 roku.
 6. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 7. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora za pomocą korespondencji mailowej w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie pisał do osób nagrodzonych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Nagrodzona osoba ma 7 dni roboczych liczonych od dnia wysłania emaila, na podanie danych adresowych celem przesłania nagrody rzeczowej.
 8. W przypadku nieodpisania na maila w terminie 7 dni lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie dwukrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 9. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie, przyznania i wydania nagrody.

§ 9. Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Plebiscytu jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu
  • wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika.
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie, przyznania i wydania nagrody.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania w przypadku osób nagrodzonych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
  2. prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku danych gromadzonych przez formularz masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres kontakt@planszowegramprix.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 10. Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Plebiscytu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym informacji o wynikach Plebiscytu.
 4. Ostateczna i zarazem wiążąca wykładnia niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.