Regulamin

Plebiscyt „Gram Prix”

Regulamin plebiscytu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu „Gram Prix”, zwanego dalej Plebiscytem, jest portal Board Times, zwany dalej Organizatorem.
 2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 22.02.2018 roku do 17.03.2018 roku.
 3. Celem Plebiscytu jest promocja gier planszowych wydawanych w Polsce i wspieranie rozwoju rynku gier planszowych.
 4. Uczestnikom, którzy zgodnie z warunkami określonymi w § 8, najlepiej zdaniem Redakcji serwisu Board Times uzasadnią swój głos oddany w Plebiscycie, będą przyznane nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator. Lista nagród zostanie ogłoszona na łamach Board Times.

§ 2. Kategorie w Plebiscycie

Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na łamach Board Times wraz z nominacjami w każdej z nich. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:

 • najlepsza gry planszowa,
 • najlepsze rozszerzenie do gry planszowej,
 • najlepsza planszowa gra dwuosobowa,
 • najlepsza planszowa gra edukacyjna,
 • najlepsza planszowa gra z klimatem,
 • najlepsza planszowa gra dla dzieci,
 • najlepsza planszowa gra polskiego autora,
 • najlepsza gra imprezowa,
 • najlepiej zilustrowana gra planszowa,
 • najlepsza akcja crowdfundingowa
 • najlepsze wydawnictwo związane z grami planszowymi,
 • najlepszy sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży gier planszowych.
 • najlepszy blog/serwis o tematyce gier planszowych
 • najlepszy podcast o tematyce gier planszowych
 • najlepszy vlog o tematyce gier planszowych

§ 3. Definicje

Ilekroć w Plebiscycie jest mowa o:

 • „grze planszowej” – należy przez to rozumieć poza grami planszowymi również niekolekcjonerskie gry karciane oraz gry towarzyskie,
 • „rozszerzeniu do gry planszowej” – należy przez to rozumieć odrębnie wydawane dodatkowe zestawy do gier planszowych,
 • „grze planszowej dwuosobowej” – należy przez to rozumieć każdą grę planszową, która jest możliwa do rozegrania w dwie osoby, przy czym nie wyklucza się gier planszowych dających możliwość rozgrywki przy mniejszej lub większej liczbie graczy,
 • „grze planszowej edukacyjnej” – należy przez to rozumieć każdą grę planszową wg def. pkt 1  która pozwala graczom na poszerzenie konkretnej dziedziny wiedzy,
 • „grze planszowej z klimatem” – należy przez to rozumieć  każda gra planszowa wg def. pkt 1 której tematyka znajduje odzwierciedlenie w mechanice rozgrywki i w wykonaniu gry,
 • „ilustracji w grze planszowej” – należy przez to rozumieć  grafiki na pudełku i komponentach gry,  ocenie powinno podlegać będzie również to, jak odzwierciedlają tematykę gry,
 • „wydawnictwie związanym z grami planszowymi” – należy przez to rozumieć wydawnictwo, które w przeciągu jednego roku wypuściło na polski rynek przynajmniej jedną grę planszową rozumianą wg def. pkt 1,
 • „akcji crowdfundingowej” – należy przez to rozumieć publicznie dostępną zbiórkę pieniędzy autorstwa polskiego wydawnictwa na wydanie gry planszowej poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane nabyciem danej gry planszowej lub zdobyciem gadżetów z nią związanych,
 • „grze imprezowej” – należy przez to rozumieć grę planszową, która nie wymaga długiego tłumaczenia zasad ani rozkładania elementów, rozgrywka ma „lekki” często żartobliwy charakter zaś czas gry nie przekracza 45 minut,
 • „grze polskiego autora” – należy przez to rozumieć grę planszową, w której co najmniej jednym z autorów mechaniki jest osoba posiadająca obywatelstwo polskie,
 • „mediach o tematyce gier planszowych” – należy przez to rozumieć media, w których opisy, recenzje, felietony poświęcone tematyce gier planszowych ukazują się stale i regularnie oraz media z odrębnym działem poświęconym grom planszowym.

§ 4. Zasady nominacji

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie ogólnodostępne gry planszowe wydane w Polsce w polskich wersjach językowych w roku, za który przyznawana jest nagroda – 2017. Jako rok, za który przyznawana jest nagroda, rozumiany jest rok kalendarzowy. W konkursie nie biorą udziału wznowienia wydanych wcześniej gier planszowych.
 2. Lista gier oraz nominacja gier do poszczególnych kategorii jest sporządzana na podstawie informacji dostarczanych przez wydawnictwa.
 3. W przypadku gdy wydawnictwo nie dostarczy informacji w kwestii nominacji gry do danej kategorii, Organizator plebiscytu dokonuje przyporządkowania jej do kategorii najlepsza gry planszowa oraz zastrzega sobie przyporządkowanie jej do kategorii dodatkowej według własnego uznania.
 4. Ocena czy gra spełnia warunki dopuszczające ją do udziału w konkursie leży wyłącznie po stronie Organizatora plebiscytu.
 5. Ostateczną decyzję w kwestii zaliczenia gry do danej kategorii podejmują Uczestnicy Plebiscytu w trakcie głosowania.
 6. Lista sklepów specjalizujących się w sprzedaży gier planszowych została utworzona na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych przy uwzględnieniu sugestii czytelników portalu Board Times. Lista uwzględnia sklepy internetowe oraz prowadzające równolegle sprzedaż stacjonarną i internetową.
 7. Liczba głosów i ich rozłożenie na poszczególne gry są udostępniane na stronie Plebiscytu po jego zakończeniu, nie później niż dwa tygodnie od daty podania wyników.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Uczestnikami Plebiscytu są wszyscy Czytelnicy Board Times, którzy głosują na ulubione gry, wydawnictwa i sklepy w kategoriach ogłoszonych na łamach „Board Times”.
 2. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które w dniach od 22.02.2018 do 17.03.2018 r. zagłosują na co najmniej jedną nominację z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu Board Times (http://boardtime.pl/plebiscyt).
 3. Uczestnik by wziąć udział w głosowaniu jest zobowiązany jest podać dane: imię, nazwisko i adres e-mail.
 4. Każdy głosujący może oddać jeden głos w każdej z kategorii wymienionych w § 2 .
 5. Uczestnik nie ma obowiązku głosowania w każdej z wymienionych w § 2 kategorii.
 6. Przed wzięciem udziału w Plebiscycie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 6. Rozstrzygnięcie Plebiscytu

 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy formularza największa ilość ważnych głosów, oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
 2. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na portalu Board Times oraz na stronach patronów Plebiscytu. Lista patronów dostępna na stronie plebiscytu.
 3. Nie później niż dwa tygodnie od zakończenia głosowania, podanie wyników na stronie plebiscytu i na stronach partnerów.
 4. Podsumowanie Plebiscytu nastąpi w formie materiału na portalu Board Times i stronach patronów akcji.

§ 7. Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu

 1. Gra, wydawnictwo lub sklep, które zwycięży w swojej kategorii otrzymuje tytuł “Gram Prix 20XX kategoria, gdzie w miejsce „20XX” podawany jest właściwy rok a w miejsce „kategoria” nazwa kategorii.
 2. Logo poszczególnych nagród będzie udostępniane wydawcom, których gry zwyciężyły w plebiscycie i może być przez nich wykorzystywane w celach promocyjnych.
 3. Zwycięzca plebiscytu ustalany jest w głosowaniu powszechnym, przeprowadzanym z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu Board Times, w którym mogą brać udział wszyscy.

§ 8. Zasady wyłaniania nagrodzonych Uczestników

 1. Udział w konkursie jest opcjonalny.
 2. Osoby nagrodzone zostaną wyłonione drogą głosowania Redakcji serwisu Board Times spośród Uczestników, którzy nadeślą swój komentarz w Plebiscycie na przynajmniej jedną nominację. W puli głosów, z których zostaną wybrane osoby nagrodzone, zostaną ujęte wszystkie ważne głosy oddane zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
 3. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Plebiscytu komentarza (do 400 znaków) w formularzu do oddanego przez siebie głosu w Plebiscycie.
 4. Kryteriami wyboru nagrodzonych komentarzy będzie najciekawsze, najśmieszniejsze oraz najtrafniejsze uzasadnienie wyboru danej gry w Plebiscycie.
 5. Nazwiska osób nagrodzonych, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną opublikowane na stronach serwisu Board Times, do dn. 24.03.2018 roku.
 6. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 7. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora za pomocą korespondencji mailowej w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie pisał do osób nagrodzonych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Nagrodzona osoba ma 7 dni roboczych liczonych od dnia wysłania emaila, na podanie danych adresowych celem przesłania nagrody rzeczowej.
 8. W przypadku nieodpisania na maila w terminie 7 dni lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnicy podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść. W ten sposób każdy z Uczestników oświadcza również, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu oraz przyznaniem nagrody. Uczestnicy potwierdzają w ten sposób również, że zostali poinformowani o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne (ale jednocześnie niezbędne do udziału w Plebiscycie), jak również o przysługującym im prawie dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie nagród.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

§ 10. Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://boardtime.pl/plebiscyt.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Plebiscytu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym informacji o wynikach Plebiscytu.
 4. Ostateczna i zarazem wiążąca wykładnia niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.