Regulamin plebiscytu

Plebiscyt „Planszowe Gram Prix”
Regulamin plebiscytu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu „Planszowe Gram Prix”, zwanego dalej Plebiscytem, jest portal Board Times, zwany dalej Organizatorem.
 2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od dnia 22 lutego 2024 roku do 14 marca 2024 roku do godz. 23.59.59.
 3. Celem Plebiscytu jest promocja gier planszowych wydawanych w Polsce i wspieranie rozwoju rynku gier planszowych.
 4. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnicy podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.
 5. Uczestnikom, którzy zgodnie z warunkami określonymi w 8, najbardziej trafnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, będą przyznane nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator. Lista nagród zostanie ogłoszona na stronie Planszowe Gram Prix.

 

§ 2. Kategorie w Plebiscycie

 1. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na stronie Plebiscytu wraz z nominacjami w każdej z nich.
 2. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:
  • akcja crowdfundingowa;
  • blog/serwis o tematyce gier planszowych;
  • gra dla dzieci;
  • gra dwuosobowa;
  • gra solo;
  • gra imprezowa;
  • gra planszowa;
  • gra polskiego autora;
  • gra rodzinna;
  • gra przygodowa;
  • gra książkowa
  • inicjatywa promująca gry planszowe;
  • rozszerzenie do gry planszowej;
  • najlepsza oprawa graficzna gry;
  • podcast o tematyce gier planszowych;
  • sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży gier planszowych;
  • social media o tematyce gier planszowych;
  • lokal planszówkowy
  • vlog o tematyce gier planszowych;
  • wydawnictwo związane z grami planszowymi.
 3. Do każdej kategorii wydawca można zgłosić do 5 gier wydanych w języku polskim w roku 2023. Jedna gra może wystąpić w maksimum 2 kategoriach do tego limitu nie wlicza się kategoria Najlepsza Gra Planszowa i Najlepsza Gra Polskiego Autora.
 4. Do kategorii Najlepsza Gra Polskiego Autora wydawca zgłasza wszystkie gry wydane przez siebie w roku 2023, których autorem jest osoba posiadająca polskie obywatelstwo.

 

§ 3. Definicje

Ilekroć w Plebiscycie jest mowa o:

 • blogu /serwisie o tematyce gier planszowych – rozumie się przez to media internetowe, których główną formą przekazu jest słowo pisane, a podstawową tematyką są gry planszowe;
 • akcji crowdfundingowej – rozumie się przez to publicznie dostępną zbiórkę pieniędzy autorstwa polskiego wydawnictwa na wydanie gry planszowej poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane nabyciem danej gry planszowej lub zdobyciem gadżetów z nią związanych;
 • grze imprezowej – rozumie się przez to grę planszową, która nie wymaga długiego tłumaczenia zasad ani rozkładania elementów, rozgrywka ma „lekki” często żartobliwy charakter zaś czas gry nie przekracza 45 minut;
 • grze jednoosobowej (solo) rozumie się przez to grę planszową wydaną w ubiegłym roku, która umożliwia rozgrywkę jednoosobową przy czym nie wyklucza się gier planszowych dających możliwość rozgrywki większej liczbie graczy. Zasady rozgrywki jednoosobowej powinny być integralną częścią instrukcji a informacja o możliwości gry jednoosobowej umieszczona na pudełku gry;
 • grze planszowej – rozumie się przez to poza grami planszowymi również niekolekcjonerskie gry karciane oraz gry imprezowe;
 • grze planszowej dla dzieci – rozumie się przez to grę planszową wydaną w ubiegłym roku, której tematyka, oprawa graficzna i prostota zasad wskazują, że gra jest skierowana do dzieci;
 • grze planszowej dwuosobowej – rozumie się przez to każdą grę planszową, której głównym trybem wskazanym przez instrukcje jest tryb dwuosobowy. Dopuszczone są gry zawierające zasady trybu wieloosobowy, o ile nie jest on domyślnym sposobem rozgrywki;
 • grze rodzinnej – rozumie się przez to grę przeznaczoną dla możliwie szerokiego grona odbiorców (dzieci i dorośli), z nieskomplikowanym poziomem złożoności zasad i użytych mechanizmów;
 • grze polskiego autora – rozumie się przez to grę planszową, w której co najmniej jednym z autorów mechaniki jest osoba posiadająca obywatelstwo polskie;
 • grze przygodowej – rozumie się przez to grę planszową zawierająca fabułę rozumianą jako opowieść/historię odkrywaną w trakcie rozgrywki przez graczy. Odkrywanie może odbywać się zarówno w trakcie jednej rozgrywki jak i w kilku (kampania) gdzie jedna rozgrywka odpowiada kolejnemu etapowi opowieści. Fabuła w grze może być zaimplementowana w dowolny sposób: teksty fabularne, na kartach, księgę scenariuszy, aplikację itp. Z kategorii wyłączone są gry książkowe;
 • grze książkowej – rozumie się grę, której podstawowym formatem jest książka lub broszura, polegająca na odkrywaniu fabuły poprzez podejmowanie fabularnych wyborów lub rozwiazywaniu zagadek;
 • lokalu planszówkowym – rozumie się przez to lokal gastronomiczny, posiadający własną kolekcję gier planszowych, które udostępnia swoim klientom, zachęca do grania i promuje współczesne gry planszowe między innymi przez cykliczne organizowanie wydarzeń związanych z graniem w gry planszowe;
 • mediach o tematyce gier planszowych – rozumie się przez to media, w których opisy, recenzje, felietony poświęcone tematyce gier planszowych ukazują się stale i regularnie oraz media z odrębnym działem poświęconym grom planszowym;
 • oprawie graficznej gry planszowej – rozumie się przez to grafiki na pudełku i komponentach gry, wygląd i estetykę komponentów;
 • podcaście o tematyce gier planszowych – rozumie się cykliczne audycje o tematyce gier planszowych z wykorzystaniem technologii RSS;
 • rozszerzeniu do gry planszowej – rozumie się przez to odrębnie wydawane dodatkowe zestawy do gier planszowych;
 • sklepie z grami planszowymi – rozumie się przez to sklepy internetowe, których głównym asortymentem są gry planszowe i akcesoria z nimi związane. Dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady jeśli gry planszowe są jednym z kilku typów asortymentu ale sklep cyklicznie organizuje akcje promujące gry planszowe. Dopuszczenie tego typu sklepu do plebiscytu będzie się odbywało za każdorazową akceptacją organizatora;
 • social mediach o tematyce gier planszowych – rozumie się przez to media o tematyce gier planszowych, których jedynym lub wiodącym kanałem przekazu jest fanpage (strona w serwisie Facebook);
 • vlogu o tematyce gier planszowych – rozumie się cykliczne programy w formie video na temat gier planszowych;
 • inicjatywie promującej gry planszowe – rozumie się przez to imprezy, inicjatywy, których głównym tematem są gry planszowe, a które odbywają się cyklicznie przynajmniej raz w roku i mają zasięg ogólnopolski;
 • wydawnictwie związanym z grami planszowymi – rozumie się przez to wydawnictwo, które w przeciągu jednego roku wypuściło na polski rynek przynajmniej jedną grę planszową.

 

 

§ 4. Zasady nominacji

 1. W Plebiscycie mogą brać udział wszystkie ogólnodostępne gry planszowe wydane w Polsce w polskich wersjach językowych w roku, za który przyznawana jest nagroda – 2023. Jako rok, za który przyznawana jest nagroda, rozumiany jest rok kalendarzowy.
 2. Z Plebiscytu wyłączone są:
  • gry będące implementacją tradycyjnych gier,
  • gry promujące niewłaściwe zachowania np. nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dyskryminację itp.
  • gry o tematyce erotycznej, tzw. gry „dla dorosłych”
  • gry nagminnie używające słownictwa powszechnie używanego za wulgarne lub obraźliwe.
 3. W Plebiscycie mogą brać ponowne wydania gier, o ile zmiany wprowadzone przy nowym wydaniu mają charakter istotny, w efekcie tworząc odrębny produkt, odmienny niż pierwowzór. Zmiany mogą dotyczyć tematu gry, szaty graficznej lub mechaniki.
 4. Ostateczna ocena czy gra spełnia warunki dopuszczające ją do udziału w Plebiscycie należy do Organizatora plebiscytu.
 5. Lista gier oraz nominacja gier do poszczególnych kategorii jest sporządzana przez Organizatora na podstawie informacji dostarczanych przez wydawców w formularzach zgłoszeniowych do dnia 1 lutego 2024.
 6. W przypadku gdy wydawca nie dostarczy informacji w kwestii przyporządkowania gry do żadnej kategorii, Organizator plebiscytu dokonuje przyporządkowania jej do kategorii najlepsza gra planszowa oraz zastrzega sobie możliwość ewentualnego przyporządkowanie jej do dodatkowych kategorii według własnego uznania, przy uwzględnieniu § 2 i 3 Regulaminu.
 7. Ostateczną decyzję w kwestii zaliczenia gry do danej kategorii podejmuje Organizator.
 8. Lista nominowanych do kategorii:
  • blog/serwis internetowy o tematyce gier planszowych,
  • podcast oraz vlog o tematyce gier planszowych,
  • social media o tematyce gier planszowych,
  • sklep z grami planszowymi,
  • inicjatywa promująca gry planszowe

sporządzana jest przez Organizatora na podstawie zgłoszeń  dokonywanych przez formularz na stronie planszowegramprix.pl od dnia 18 stycznia do dnia 1 lutego 2024 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia może dokonać każdy.

 1. Kategorie:
  • blog/serwis internetowy o tematyce gier planszowych,
  • podcast oraz vlog o tematyce gier planszowych,
  • social media o tematyce gier planszowych,

są rozłączne. Jeśli Twórca prowadzi kanały w więcej niż jednej z powyższych kategorii, zostanie przypisany przez Organizatora, do jednej z nich. Twórca może zmienić kategorię przypisaną mu przez Organizatora przez wysłanie wiadomości na adres krzysztof.pilch@boardtime.pl

 1. Lista nominowanych w kategorii sklep uwzględnia sklepy internetowe oraz sklepy prowadzające równolegle sprzedaż stacjonarną i internetową.
 2. Lista nominowanych w kategorii wydawnictwo uwzględnia wydawnictwa, które w przeciągu jednego roku wypuściły na polski rynek przynajmniej jedną grę planszową w języku polskim.
 3. Lista nominowanych w kategoriach blog/serwis internetowy o tematyce gier planszowych, uwzględniają media, które opublikowały co najmniej 16 (słownie: szesnaście) materiałów w tej tematyce w ciągu ostatniego roku.
 4. Lista nominowanych w kategorii podcast oraz vlog o tematyce gier planszowych uwzględniają media, które opublikowały co najmniej 12 (słownie: dwanaście) materiałów lub odcinków w tej tematyce w ciągu ostatniego roku.
 5. Lista nominowanych w kategorii social media o tematyce gier planszowych uwzględniają media, które opublikowały co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) materiałów w tej tematyce w ciągu ostatniego roku.
 6. Lista zatwierdzonych (nominowanych)  zostanie opublikowana najpóźniej na 5 dni przed startem na stronie https://planszowegramprix.pl/.
 7. Ostateczna ocena o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w Plebiscycie należy do Organizatora.
 8. Wydawnictwa i inni nominowani mogą promować swój udział w Plebiscycie oraz nominowane gry poprzez zachęcanie do oddania głosu, na swoich stronach internetowych i w innych mediach.
 9. Plebiscyt odbywa się na zasadach fair play. Wszelkie działania mające na celu dyskredytowanie pozostałych nominowanych, Plebiscytu lub jego organizatorów albo inne działania naruszające zasady fair play, skutkować będą dyskwalifikacją nominowanego lub wykluczeniem nominowanej gry z plebiscytu.

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które w trakcie trwania plebiscytu zagłosują na co najmniej jedną nominację z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://planszowegramprix.pl/. Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawniona jest każda osoba.
 2. Uczestnik by wziąć udział w głosowaniu jest zobowiązany podać dane: imię, nazwisko i adres e-mail. Na podany e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna wraz z linkiem, w którego kliknięcie stanowić będzie potwierdzenie oddania głosu.
 3. Każdy głosujący może oddać trzy głosy w każdej z kategorii wymienionych w § 2.
 4. Uczestnik nie ma obowiązku głosowania w każdej z wymienionych w § 2 kategorii.
 5. Przed wzięciem udziału w Plebiscycie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Plebiscytu

 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy formularza największa ilość ważnych głosów, oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
 2. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie Plebiscytu oraz na stronach patronów Plebiscytu. Lista patronów dostępna na stronie plebiscytu.
 3. Nie później niż dwa tygodnie od zakończenia głosowania, podanie wyników na stronie plebiscytu i na stronach partnerów.
 4. Podsumowanie Plebiscytu nastąpi w formie materiału na portalu Board Times i stronach patronów akcji.

 

§ 7. Zwycięzcy Plebiscytu

 1. Zwycięzca w swojej kategorii otrzymuje tytuł “Gram Prix 20XX kategoria, gdzie w miejsce „20XX” podawany jest właściwy rok a w miejsce „kategoria” nazwa kategorii.
 2. Logo poszczególnych nagród będzie udostępniane wydawcom, których gry zwyciężyły w plebiscycie i może być przez nich wykorzystywane w celach promocyjnych.

 

§ 8. Zasady wyłaniania nagrodzonych Uczestników

 1. Udział w konkursie dla uczestników Plebiscytu o którym mowa w § 1 pkt 5 jest opcjonalny i wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe określone w pkt 4.
 2. Osoby nagrodzone zostaną wyłonione przez redakcję serwisu Board Times spośród Uczestników, którzy oddadzą głos przynajmniej w jednej kategorii i wykonają zadanie konkursowe określone w pkt 4.
 3. W puli głosów, z których zostaną wybrane osoby nagrodzone, zostaną ujęte wszystkie ważne głosy oddane zgodnie z Regulaminem Plebiscytu.
 4. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Plebiscytu odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Jaka gra wygra i ile głosów zdobędzie w kategorii najlepsza gra?
 5. Kryteriami wyboru nagrodzonych będzie trafność odpowiedzi. Nagrodzone zostaną osoby, których odpowiedzi były najbardziej zgodne z rzeczywistą liczbą osób głosujących w Plebiscycie.
 6. Nazwiska osób nagrodzonych, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną opublikowane na stronie Plebiscytu w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu.
 7. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 8. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora za pomocą korespondencji mailowej w terminie 10 dni od dnia opublikowania zwycięzców na stronie Plebiscytu. Przedstawiciel Organizatora będzie pisał do osób nagrodzonych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Nagrodzona osoba ma 7 dni roboczych liczonych od dnia wysłania emaila, na podanie danych adresowych celem przesłania nagrody rzeczowej.
 9. Nagrodzona osoba ma 7 dni roboczych liczonych od dnia wysłania emaila, na podanie danych adresowych celem przesłania nagrody rzeczowej.
 10. W przypadku nieodpisania na maila w terminie 7 dni lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, spełniającego kryteria podane w pkt 5. Jeżeli mimo tego nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 11. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie, przyznania i wydania nagrody.

 

§ 9. Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Plebiscytu jest Krzysztof Pilch, redaktor naczelny portalu Board Times, dane kontaktowe: krzysztof.pilch@boardtime.pl, tel.: 609-494-678.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Plebiscycie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda tych osób wyrażona poprzez akceptację Regulaminu Plebiscytu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób zgłoszonych do Plebiscytu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda tych osób na udział w Plebiscycie, uzyskana przez Organizatora w trakcie weryfikacji zgłoszeń – w przypadku nie wyrażenia zgody zgłoszenie dotyczące takich osób zostanie zniszczone, a dane osobowe usunięte.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu
  • wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie dodatkowej zgody Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowi warunek wzięcia udziału w Plebiscycie, w przypadku braku podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Plebiscytu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • osoby nagrodzone zostaną dodatkowo poproszone o podanie adresu zamieszkania w celu wysłania nagrody.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w okresie przeprowadzania Plebiscytu i przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników Plebiscytu i przekazania nagrody.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych uczestnikom Plebiscytu i zgłoszonym do Plebiscytu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt z administratorem danych Krzysztofem Pilchem na adres kontakt@planszowegramprix.pl.
 8. Uczestnikom Plebiscytu i zgłoszonym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Dane nie będą profilowane, będą poddane automatycznemu przetwarzaniu poprzez odesłanie e-maila zwrotnego w celu weryfikacji autentyczności podanego adresu e-mail.

 

 

§ 10. Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Plebiscytu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym informacji o wynikach Plebiscytu.
 3. Ostateczna i zarazem wiążąca wykładnia niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.