Plebiscyt graczy

Zapomniane Morza – Mr. Bistro, J. A. Ellis, I. Vega