Plebiscyt graczy

Tortuga 2199 – M. Loyko, D. Plastinin