Plebiscyt graczy

Solar City – V. Kijowska, M. Ropka