Plebiscyt graczy

Solar City: Suburbia – V. Kijowska, M. Ropka