Plebiscyt graczy

Solar City: Serce Miasta – V. Kijowska , M. Ropka