Plebiscyt graczy

Skytear Horde – G. Neri, R. Neri