Plebiscyt graczy

Skymines – V. Kobilke, A. Pfister