Plebiscyt graczy

Patchwork Polski Folklor – U. Rosenberg