Plebiscyt graczy

Naturalnie – W. Kramer, M. Kiesling