Plebiscyt graczy

Golem – F. Brasini, V. Gigli, S. Luciani