Plebiscyt graczy

Dyskografia – R. Fraga, J. M. Rivero